Arrigorriagako Irisgarritasun Plana, generoa eta parte-hartzea gidalerro.

2017 urtean zehar Arrigorriagako Irisgarritasun Planaren eguneratzea igaro dugu, besteak beste. 

Irisgarritasun Planaren araudi esparrua bi legetan oinarritzen da, Irisgarritasuna sustatzen duen 20/1997 Legeak, abenduaren 4koa, eta estatuko Orden VIV/561/2010, autonomia erkidegokoa bata eta estatukoa bigarrena. Eguneratze hau egiteko orduan gainera, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasuna sustatzen duen 4/2005 Legea hartu da kontuan, zeinek genero ikuspegia udal plangintzan txertatzea bermatzen duen. Hau izan da plan honen berrikuntza handienetakoa, beharrezkoa eta derrigorrezkoa izan arren genero ikuspegia ez baita sistematikoki dokumentu hauetan aintzakotzat hartzen. Hori dela eta, Udalak 2008an genero ikuspegitik egindako hiri-diagnosia kontuan hartu da planaren eguneratzean.

Irisgarritasun Plana eguneratzean genero ikuspegia hasieratik txertatzea aurrerapausu handia izan da, plana aberastu baitu.

Irisgarritasun Planak, genero ikuspegiaz gain, parte-hartze zabal eta anitza izan du prozesuaren bi etapa ezberdinetan: diagnostikoaren garaian eta proposamenen leheneste unean. Guztira zortzi parte-hartze foru egin dira, eta deialdi bereizietara gonbidatu dira bai desgaitasun ezberdinak dituzten pertsonak baita talde ezberdinetako partaide diren emakumeak ere. Foru bereizi hauetaz gain, herritarrei, teknikariei eta politikariei zuzendutako saioak ere egin dira.

Parte-hartze zabalak  herritarren formazioa eta planarekiko inplikazioa bideratzen du.

Udalak Planaren idazketan zehar agertu duen konpromisoa nabarmendu nahi dugu: Berdintasun eta Hirigintza Arloetako teknikariek parte hartu dute prozesu osoan zehar, batez ere parte-hartze foroen inguruan. Gugan jarritako konfidantza eskertzea besterik ez zaigu gelditzen, plangintzaren ikuspegi globala izateagatik zoriontzeaz gain.

 

Plan de Accesibilidad de Arrigorriaga, el género y la participación como directrices

Durante el año 2017 hemos realizado la actualización del Plan de Accesibilidad de Arrigorriaga

El Plan de Accesibilidad se desarrolla dentro del marco normativo autonómico iniciado por la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, que converge con la posterior normativa estatal con la Orden VIV/ 561 / 2010, de 1 de febrero. Esta actualización del Plan ha incorporado además, la perspectiva de género, tal y como estipula la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Esta ha sido una de las grandes innovaciones de este plan, ya que la incorporación de la perspectiva de género en el planeamiento, a pesar de ser muy necesaria y obligatoria, no se realiza de forma sistemática en este tipo de documentos. En la redacción del Plan se ha tenido en cuenta, además, el Diagnóstico Urbano desde la Perspectiva de Género de Arrigorriaga, realizado por el ayuntamiento en 2008.

Incorporar la perspectiva de género desde el inicio ha supuesto un gran avance, ya que ha enriquecido el plan.

El nuevo Plan de Accesibilidad, además de incorporar la mirada de género, y en parte por ser una de sus más importantes premisas, ha contado también con una participación amplia y variada. Se han realizado un total de 8 foros de participación, a los cuales se ha invitado a la ciudadanía en general, a personas con diversas discapacidades, a colectivos de mujeres; ha participado también el personal técnico y político del propio ayuntamiento. La participación se ha llevado a cabo en las fases de diagnóstico y de priorización de propuestas de actuación.

La amplia participación ha facilitado la formación y la implicación de la ciudadanía respecto al plan.

Debemos destacar el compromiso del Ayuntamiento durante el proceso de redacción del Plan: el personal técnico de las Áreas de Igualdad y Urbanismo ha participado en todas las fases, especialmente en torno a los foros de participación. Queremos agradecemos desde aquí su trabajo y les felicitamos por su visión global de la planificación.