Cursos de Verano UPV: “Salud en los barrios. Empoderamiento y participación comunitaria.”

Nos han invitado a participar en el curso de verano “Salud en los barrios. Empoderamiento y participación comunitaria.” de la UPV. Los días 2 y 3 de julio estaremos en el Palacio de Miramar de Donostia, compartiendo espacio y tiempo con gente que para nosotras son referentes desde hace tiempo, como Carme Borrell y Rafael Cofiño (de hecho aquí tenéis a Carme en el blog de Rafa).

El curso tomará el barrio como unidad de análisis y nuestra intervención se centrará en intentar acercar el lenguaje del urbanismo, tan ajeno a veces a la realidad, al de la salud comunitaria, para hablar de lo mismo: el espacio público como escenario de nuestras vidas, la importancia de estos espacios de relación para construir comunidad, la perspectiva de género como metodología de trabajo… Todo esto en 45′ para que podamos hablar después de experiencias comunes.

Uda Ikastaroak EHU: “Osasuna auzoetan. Ahalduntzea eta parte-hartze komunitarioa.”

“Salud en los barrios. Empoderamiento y participación comunitaria.” Uda Ikastaroan parte-hartzera gonbidatu gaituzte. Uztailak 2 eta 3an Miramar jauregian izango gara, guretzat eredu diren beste hainbatekin, Carme Borrell eta Rafael Cofiño tarteko (hemen Carme Rafaren blogean).

Ikastaroak auzoa hartuko du analisi unitate eta gure ekarpenak hirigintzaren hizkuntza arrotza osasun komunitarioaren errealitatera hurbiltzea izango du helburu, elkarlanean aritu ahal izateko: gure bizitzen eskenatoki den espazio publiko hurbila, espazio hauen garrantzia komunitatea eraikitzeko orduan, genero ikuspegia lan-metodologia gisa erabiltzea… Guzti hau 45 minututan, ondoren honi buruz hitz egiteko aukera izan dezagun.

Oharra: Izenburua euskaraz jarri dugun arren, ikastaroa gazteleraz egiteko eskatu digute. Hala ere, prestatuko dugun materiala euskaraz ere eskura jartzen saiatuko gara.

Arrigorriagako Irisgarritasun Plana, generoa eta parte-hartzea gidalerro.

2017 urtean zehar Arrigorriagako Irisgarritasun Planaren eguneratzea igaro dugu, besteak beste. 

Irisgarritasun Planaren araudi esparrua bi legetan oinarritzen da, Irisgarritasuna sustatzen duen 20/1997 Legeak, abenduaren 4koa, eta estatuko Orden VIV/561/2010, autonomia erkidegokoa bata eta estatukoa bigarrena. Eguneratze hau egiteko orduan gainera, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasuna sustatzen duen 4/2005 Legea hartu da kontuan, zeinek genero ikuspegia udal plangintzan txertatzea bermatzen duen. Hau izan da plan honen berrikuntza handienetakoa, beharrezkoa eta derrigorrezkoa izan arren genero ikuspegia ez baita sistematikoki dokumentu hauetan aintzakotzat hartzen. Hori dela eta, Udalak 2008an genero ikuspegitik egindako hiri-diagnosia kontuan hartu da planaren eguneratzean.

Irisgarritasun Plana eguneratzean genero ikuspegia hasieratik txertatzea aurrerapausu handia izan da, plana aberastu baitu.

Irisgarritasun Planak, genero ikuspegiaz gain, parte-hartze zabal eta anitza izan du prozesuaren bi etapa ezberdinetan: diagnostikoaren garaian eta proposamenen leheneste unean. Guztira zortzi parte-hartze foru egin dira, eta deialdi bereizietara gonbidatu dira bai desgaitasun ezberdinak dituzten pertsonak baita talde ezberdinetako partaide diren emakumeak ere. Foru bereizi hauetaz gain, herritarrei, teknikariei eta politikariei zuzendutako saioak ere egin dira.

Parte-hartze zabalak  herritarren formazioa eta planarekiko inplikazioa bideratzen du.

Udalak Planaren idazketan zehar agertu duen konpromisoa nabarmendu nahi dugu: Berdintasun eta Hirigintza Arloetako teknikariek parte hartu dute prozesu osoan zehar, batez ere parte-hartze foroen inguruan. Gugan jarritako konfidantza eskertzea besterik ez zaigu gelditzen, plangintzaren ikuspegi globala izateagatik zoriontzeaz gain.

 

Plan de Accesibilidad de Arrigorriaga, el género y la participación como directrices

Durante el año 2017 hemos realizado la actualización del Plan de Accesibilidad de Arrigorriaga

El Plan de Accesibilidad se desarrolla dentro del marco normativo autonómico iniciado por la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, que converge con la posterior normativa estatal con la Orden VIV/ 561 / 2010, de 1 de febrero. Esta actualización del Plan ha incorporado además, la perspectiva de género, tal y como estipula la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Esta ha sido una de las grandes innovaciones de este plan, ya que la incorporación de la perspectiva de género en el planeamiento, a pesar de ser muy necesaria y obligatoria, no se realiza de forma sistemática en este tipo de documentos. En la redacción del Plan se ha tenido en cuenta, además, el Diagnóstico Urbano desde la Perspectiva de Género de Arrigorriaga, realizado por el ayuntamiento en 2008.

Incorporar la perspectiva de género desde el inicio ha supuesto un gran avance, ya que ha enriquecido el plan.

El nuevo Plan de Accesibilidad, además de incorporar la mirada de género, y en parte por ser una de sus más importantes premisas, ha contado también con una participación amplia y variada. Se han realizado un total de 8 foros de participación, a los cuales se ha invitado a la ciudadanía en general, a personas con diversas discapacidades, a colectivos de mujeres; ha participado también el personal técnico y político del propio ayuntamiento. La participación se ha llevado a cabo en las fases de diagnóstico y de priorización de propuestas de actuación.

La amplia participación ha facilitado la formación y la implicación de la ciudadanía respecto al plan.

Debemos destacar el compromiso del Ayuntamiento durante el proceso de redacción del Plan: el personal técnico de las Áreas de Igualdad y Urbanismo ha participado en todas las fases, especialmente en torno a los foros de participación. Queremos agradecemos desde aquí su trabajo y les felicitamos por su visión global de la planificación.

Irisgarritasun Planak idatzi eta eguneratzeko diru-laguntzak 2017

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak gaur argitaratu du (PDF) hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki-erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak arautzen dituen deialdia.

  • Diru-laguntza: %75% plana idazteko edo eguneratzeko.
  • Eskabideak aurkezteko epemuga: 2017ko urriaren 14a.
  • Planak aurkezteko epemuga: 2018ko abenduaren 5a.

Informazio osoa eta diru-laguntzaren kudeaketarako webgunea, esteka honetan.

Subvenciones para la elaboración de Planes de Accesibilidad 2017

Hoy se ha publicado (PDF) la convocatoria de la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco que establece las subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores, y entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.

  • Subvención: 75% para redactar o actualizar el plan.
  • Plazo para la presentación de solicitudes: 14 de octubre de 2017.
  • Fecha límite para la presentación del plan: 5 de diciembre de 2018.

Toda la información y web para la gestión de la solicitud de la subvención, en este enlace.

Subvenciones para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo

La Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ha aprobado una convocatoria de ayudas sobre urbanismo inclusivo para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo. Estas subvenciones, dirigidas a los ayuntamientos, están dotadas con un total de 200.000 euros.

Se financiarán los gastos derivados de la contratación de la asistencia técnica necesaria para la realización de documentos de análisis, diagnóstico y conclusiones, que incluyan propuestas de mejora o medidas correctoras, en lo que respecta a la perspectiva de género, de los instrumentos urbanísticos, en concreto de los siguientes:

  1. Propuesta de Ordenanzas de edificación y urbanización, y/o
  2. Propuesta de instrumento de planeamiento urbanístico que incorpora la perspectiva de género.

El plazo para la solicitud de ayudas finalizará el 12 de octubre. La información completa y las instrucciones para la gestión, en este enlace.

Genero ikuspegia udal plangintzan eta hirigintzan integratzeko diru-laguntzak

Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak hirigintza inklusiboari buruzko laguntza-deialdi bat onartu du, udal plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia integratzeko. Horretara bideratuko dira 200.000 euro guztira.

Analisien, diagnostikoen eta ondorioen dokumentuak egiteko behar den laguntza teknikoa kontratatzeak eragiten dituen gastuak finantzatuko dira, barnean hartuta hirigintza-tresnak hobetzeko proposamenak edo neurri zuzentzaileak, genero-ikuspegiari dagokion aldetik, eta, zehatzago esanda, hauek:

  1. Eraikuntzako eta urbanizazioko ordenantzak proposatzea, edo
  2. Hirigintza-planeamendurako, genero-ikuspegia duten tresnak proposatzea.

Laguntzak eskatzeko epea urriaren 12an amaituko da. Informazio osoa eta kudeaketarako jarraibideak esteka honetan.

Genero ikuspegia hiri-plangintzan

(Leer el artículo en español)

Valentziako udalak HAPOaren berrikusketan genero ikuspegia txertatzeko asmoa dauka, eta horren harira, Hiri-Garapeneko Zinegotzigoak udaleko hirigintza arloko teknikariei zuzendutako prestakuntza ikastaroa prestatu zuen, “Urbanismo de género: criterios para su aplicación en València” izenburupean. Universitat Politècnica de València-n irakasle diren Eva Álvarez eta Carlos Gómez arkitektoak arduratu ziren saio hauek diseinatzeaz eta zuzentzeaz.

Eva izan zen prestakuntzako atal bat irakastera gonbidatu gintuena: guk ez genuen ezagutzen, baina berak gure arrastoa jarraitzen zuen Irungo HAPOan eta Bilboko HAPOaren Aurrerakinean egin genituen lanei segika, izan ere genero ikuspegi batetik neurri konkretu eta eraginkorrak txertatu dituen hirigintza-plan oso gutxi dago nonbait. Prentsa oharrak modu honetara jaso zuen: “Así se lograría que la ciudad fuera pionera en España, junto con Bilbao, donde ya se han aplicado soluciones en este sentido.”.

Horrelakoetan ia beti gertatzen zaigun bezala, gonbidapenarekin batera poza eta sustoa, biak batera etorri zitzaizkigun, are handiagoak “irakasle” lanetan ondoan izango genituenak ikusita. Besteak beste, Eva Kail (hirigintza eta generoan Europan den aditurik garrantzitsuenetakoa), Zaida Muxí (genero eta hiriaren gaian gure erreferente eta irakasletzat duguna), Atxu Amann handia edo Albert Cuchí (Vallès-eko Arkitektura Eskolako zuzendaria). Kanpoko norbaitek esan arte, batzutan ez zara konturatzen bide berriak urratzen ari zarela eta norabide onean zoazela. Horregatik ere gaude hain eskertuta Evarekin. Hemen prestakuntza saioen programa:

Ez zen horrelako bat egiten genuen lehen aldia, eta tira, badirudi gustatu zitzaiela: izan ere, gero eta prestakuntza saio gehiago ematen ari gara, gure Arkitektura Eskolan adibidez, baina batez ere udaleko teknikari eta ordezkari politikoei eskaintzen dizkiegu, saio espezifikoen bitartez batzuetan, hiri-diagnostikoen proiektuen parte bezala besteetan.

La perspectiva de género en el planeamiento urbano

(Irakurri artikulua euskaraz)

El ayuntamiento de Valencia se propone introducir la perspectiva de género en la revisión del PGOU, y en ese contexto, la Concejalía de Desarrollo Urbano organizó un curso de formación para el personal técnico municipal denominado “Urbanismo de género: criterios para su aplicación en València”. El diseño y dirección de las jornadas la llevaron a cabo Eva Álvarez y Carlos Gómez, arquitectxs y docentes en la Universitat Politècnica de València.

Fue Eva la que nos invitó a impartir un bloque de formación: no la conocíamos, pero ella nos seguía la pista por los trabajos que hicimos en el PGOU de Irun y el Avance del PGOU de Bilbao, puesto que por lo visto son muy pocos los planes urbanísticos que han introducido medidas concretas y efectivas desde una perspectiva de género. Tal y como recogieron en la nota de prensa, el objetivo sería que Valencia “fuera pionera en España, junto con Bilbao, donde ya se han aplicado soluciones en este sentido”.

Como casi siempre nos ocurre en estas situaciones, coincidieron la alegría y el susto por la invitación, sobre todo al ver que íbamos a coincidir en nuestra labor de “formadorxs” con gente como Eva Kail (una de las máximas especialistas en urbanismo y género de Europa), Zaida Muxí (a quien consideramos nuestra referente y maestra en este tema), la gran Atxu Amann o Albert Cuchí (director de la Escuela de Arquitectura del Vallès). Hasta que no te lo dicen otros desde fuera, a veces no te das cuenta de que estás abriendo camino y vas en la buena dirección. También por ello le estamos tan agradecidxs a Eva. Dejamos aquí el programa de las jornadas de formación:

No era la primera vez que hacíamos algo así, y vaya, parece que les gustó: en realidad, cada vez estamos impartiendo más sesiones formativas, en nuestra propia escuela de Arquitectura por ejemplo, pero sobre todo a personal técnico y representantes políticxs del ámbito municipal, tanto en jornadas específicas como dentro de proyectos de diagnóstico urbano.

Urbanismo con perspectiva de género: una propuesta de mapa de determinantes e impactos

(Irakurri artikulua euskaraz)

Aunque normalmente las demandas de introducción de la perspectiva de género en el urbanismo se basan en datos sólidos, todavía muchxs responsables (personal técnico y representantes políticos) perciben el urbanismo feminista como una disciplina “blanda” o “anexa al urbanismo de verdad”. Creemos que una de las razones para esta percepción reside en la escasez de ejemplos concretos de su aplicación en la planificación urbana de los municipios de nuestro entorno. Sin embargo en nuestro caso sí que hemos podido realizar trabajos de cuyo valor no hemos sido conscientes hasta que nos lo han advertido desde fuera:

Tenemos claro que debemos seguir avanzando en esta dirección, y que para ello debemos dotarnos de un mapa que nos ayude a trazar un camino claro. Pero al mismo tiempo, y puesto que tenemos mayor vocación para “hacer” que para “investigar”, nos asustan los ejercicios de elaboración y discusión de marcos conceptuales.

En cualquier caso, y gracias a que llevamos años rozándonos en nuestros trabajos con profesionales de la Salud Pública o la Promoción de la Salud, nos hemos familiarizado con los modelos de determinantes en la salud:

El modelo de determinantes en la salud de Dahlgren y Whitehead (1991) explica cómo la salud es resultado de las interacciones entre los diferentes niveles de las condiciones causales: desde lo individual, las comunidades o los entornos, hasta políticas generales o los sistemas de salud.

Con el objetivo de introducir la perspectiva de género en el modelo de determinantes, necesitamos además un marco que recoja las desigualdades en la salud:

Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España, 2010. (Basado en Solar et Irwin y Navarro)

Tampoco perdemos de vista herramientas como el cuaderno de trabajo “Salud y desarrollo urbano sostenible: Guía práctica para el análisis del efecto en la salud de iniciativas locales de urbanismo” de Udalsarea21, o la herramienta para evaluar la equidad en intervenciones comunitarias del Observatorio de Salud en Asturias.

Para empezar a trazar nuestro mapa (“mapa” y no “modelo”, eso serían palabras mayores) creemos que debemos empezar por un marco flexible que podamos ir adaptando a cada proyecto:

Propuesta de modelo de determinantes e impactos para introducir la perspectiva de género en la planificación urbana. Projekta Urbes (2017)

El marco establece vínculos entre tres listados: (i) los ejes de análisis o determinantes, (ii) las áreas de impacto o dimensiones de la persona, y (iii) los ejes de interseccionalidad. En cada proyecto debemos definir las celdas que contendrá cada listado en función de: la escala o ámbito del proyecto, el objetivo del trabajo, las características del cliente, el contexto social, etc.

Por ejemplo, en nuestro último trabajo de diagnóstico de un proyecto de urbanización y propuesta de medidas correctoras desde una perspectiva de género, el mapa que elaboramos para redactar el informe fue el siguiente:

Puede observarse que analizamos el proyecto de urbanización a través de 5 ejes o determinantes: (i) Seguridad, (ii) Accesibilidad, (iii) Movilidad, (iv) Protección de la salud y (v) Promoción de la salud. Y por otro lado, las observaciones o medidas concretas se justificaban por el impacto que tenían éstas sobre 5 áreas o dimensiones de la persona: (i) Autonomía, (ii) Salud y bienestar, (iii) Usos del tiempo y conciliación, (iv) Cuidados del hogar, de las personas y la comunidad y (v) Presencia y representatividad.

Este es el punto en el que nos encontramos en lo que se refiere a la introducción de la perspectiva de género en la planificación urbana. Y este es nuestro mapa, por ahora.

Hirigintza genero ikuspegi batetik: mugatzaileen eta eraginen mapa baten proposamena

(Leer el artículo en español)

Nahiz eta normalean hirigintzan genero ikuspegia txertatzeko eskakizunak datu errealen gainean sendo arrazoitzen diren, oraindik ere arduradun askok (teknikariak, ordezkari politikoak) jarduera “bigun” edo “benetako hirigintzaren gehigarri” bezala hartzen du hirigintza feminista. Gure ustez, pertzepzio honetarako arrazoietako batek honokoan datza: gure inguruko udalerrietako hiri-plangintzan ez dagoela ia genero ikuspegiaren aplikazioaren adibide konkreturik. Gure kasuan ordea egin ahal izan ditugu era horretako lanak, eta kanpotik adierazi zaigun arte ez gara jabetu hauek izan duten garrantziaz.

Garbi daukagu norabide honetan egin behar dugula aurrera, eta horretarako mapa bat behar dugula bide argi bat urratzeko. Baina aldi berean, eta bokazioz nahiago dugunez “egitea” “ikertzea” baino, kontzeptuzko markoak eraiki eta eztabaidatzeko ariketek ikara apur bat ematen digute.

Edozein kasutan, eta hainbat urtetan gure lanari esker Osasun Publikoan edo Osasunaren Sustapenean ari diren profesionalekin jardun dugunez, osasunean mugatzaileen ereduak ezagunak zaizkigu:

Osasunean mugatzaile sozialen eredua, Dahlgren eta Whitehead-ena (1991). Osasuna emaitza bat dela erakusten du, kausazko baldintzen maila desberdinen arteko elkarrekintzaren ondorioz ematen dena: norbanako, komunitate, edo inguruneetatik hasi eta politika orokorretara edo osasun sistematara.

Mugatzaileen ereduan genero ikuspegia txertatzea helburu, osasunean desberdinkeriak jasotzen dituen marko bat behar dugu gainera:

Osasunean desberdikeria sozialen mugatzaileen kontzeptuzko markoa. Espainian Osasunean Desberdinkeria Sozialak Murrizteko Batzordea, 2010. (Solar et Irwin eta Navarro-n oinarritua)

Ez ditugu ezta bistatik galtzen Udalsarea21-en “Osasuna eta hiri-garapen jasangarria: Tokiko hirigintza-jarduerek osasunean zer eragin daukaten aztertzeko gida praktikoa” lan-koadernoa, edota Asturiasko Osasun-Behatokiaren eskuhartze komunitarioetan ekitatea ebaluatzeko tresna.

Gure mapa marrazten hasteko (“mapa” eta ez “eredua”, hau eltze handiagoko kontua bait litzateke), marko malgu batekin hastea pentsatu dugu, proiektu bakoitzaren ezaugarrietara moldatzeko modukoa:

Hiri-plangintzan genero ikuspegia txertatzeko mugatzaileen eta eraginen eredu baten proposamena. Projekta Urbes (2017)

Markoak hiru zerrenda jartzen ditu harremanean: (i) azterketa-ardatz edo mugatzaileak, (ii) eragin-eremu edo dimentsioak eta (iii) intersekzionalitate-ardatzak. Proiektu bakoitzean marko orokor honetako hiru zerrenden edukia zehaztu behar dugu hainbat baldintza kontuan hartuz: proiektuaren eremua edo eskala, lanaren helburua, bezeroaren ezaugarriak, ingurune soziala, etab.

Adibidez, genero ikuspegi batetik urbanizazio-proiektu baten diagnostikoan eta neurri zuzentzaileen proposamenean egin dugun azken lanean, txostena idazteko erabili genuen mapa honokoa izan zen:

Urbanizazio-proiektua 5 ardatz edo mugatzaileetatik aztertu genuela ikus daiteke: (i) Segurtasuna, (ii) Irisgarritasuna, (iii) Mugikortasuna, (iv) Osasunaren babesa eta (v) Osasunaren sustapena. Eta bestalde, ohar eta neurri zehatzak pertsonaren 5 eremu edo dimentsioen gain duten eraginaren arabera arrazoitu genituen: (i) Autonomia, (ii) Osasuna eta ongizatea, (iii) Denboraren erabilerak eta hauen bateratzea, (iv) Etxearen, pertsonen eta komunitatearen zaintza, eta (v) Presentzia eta adierazgarritasuna.

Puntu honetantxe gaude hiri-plangintzan genero ikuspegia txertatzeko lanei dagokionez. Eta hauxe da gure mapa, oraingoz.