Udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik

(También puedes leer este post en castellano)

Nolakoa da nire udalerria Genero Ikuspegitik? Ba al dago konponbiderik hiri-diseinuaren aldetik nire hiriko puntu beltzen aurrean -eraso eta mehatxuei dagozkienak, kalte eta arriskuekin zerikusia dutenak edota irisgarritasunarekin lotutakoak-? Nola eragiten dio eskualdeko mugikortasun sistemak emakumeen eta gizonezkoen denboren erabileren kontziliazioari? Emakumeek eta gizonek aukera berberak al dauzkagu etxebizitza eskuratzeko edota auzoko, udalerriko zein eskualdeko baliabideetara iristeko? Nola eragiten dute gure auzoetako espazio publikoek lan erreproduktiboaren gain? Nola txerta ditzakegu zaintza lanak udal ekipamenduen diseinuan eta kudeaketan?

Projekta Urbes-eko aholkularitza lanean ildo nagusienetakoa dugu Genero Ikuspegiaren arabera eraikin, auzo, udalerri edota eskualdeen diagnostikoa egitea, emakumeen eta gizonezkoen arteko desberdinkeriak murriztea eta berdintasuna sustatzea helburu duten proposamenak lantzearekin batera. Metodologia malgu bat garatu dugu, lan bakoitzaren eskalara moldagarria, eta esparru desberdinei aplikagarria, bai dauden espazio publiko eta eraikinei, zein planifikazio eta proiektu dokumentuei.

Hiri Generograma - Generograma Urbano (Projekta Urbes)
Hiri Generograma – Generograma Urbano (Projekta Urbes)

Projekta Urbes-etik batez ere Euskadiko udalei eskaintzen diegu aholkularitza teknikoa, askotan beste administrazioek tokiko erakundeei ematen dizkieten laguntza ekonomikoetaz baliatuz. Post honetan azpimarratu nahi dugun diru-laguntza dugu hauetako bat, Emakundek ematen duena:

 • Ebazpena, 2018ko abenduaren 4koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, 2019ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei, koadrilei eta mankomunitateei diru-laguntzak emateko deialdia egin eta arautzen duena. Diru-laguntza horiek emakume eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak prestatu eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa emateko bideratuko dira.
 • Diru-laguntzaren kudeaketa eta informazio gehiago: esteka.
 • Eskabideak aurkezteko epea: 2019ko urtarrilaren 31a.
 • Zenbatekoa: %75 (gehienez 15.000€ proiektua udalerri batek aurkezten badu, eta 30.000€ koadrila, mankomunitate edo udalerri-multzo batek aurkezten badu).

Projekta Urbes-ek Genero Ikuspegiaren araberako hirigintzan egin dituen lanen zerrenda, hastapenean diagnostiko bat barne hartzen dutenak :

 • Jardunean: Bilbo Metropolitarraren LZPean (“PTP”) Genero Ikuspegia txertatzea, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat.
 • Jardunean: Arrigorriagako HAPOan Genero Ikuspegia txertatzea.
 • Jardunean: Genero Ikuspegitik Markina-Xemeingo Eraikuntza- eta Hirigintza-Ordenantzak idaztea.
 • Jardunean: Zaratamo Eskolako kanpo-espazioen erabileraren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2018: Barakaldoko HAPOaren aldaketaren Generoaren araberako Eraginaren Ebaluazio-Txostena, 04-Calero (Burtzeña) esparruari dagokiona.
 • 2018: Basauriko HAPOan Genero Ikuspegia txertatzea.
 • 2018: Markina-Xemeingo HAPOaren Generoaren araberako Eraginaren Ebaluazio-Txostena.
 • 2017: Soraluzeko Mapa Morea: udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2017: Arrigorriagako Irisgarritasun Plana, Genero Ikuspegiarekin.
 • 2017: Zarautzko Salberdin esparruko Hirigintza-Proiektuaren Ebaluazioa eta Proposamenak Genero Ikuspegitik.
 • 2016: Astigarragako Mapa Morea: udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2015: Bilboko HAPOko Aurrerakinean Genero Ikuspegia txertatzea.
 • 2014: Andoaingo udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2013: Irungo HAPOan Genero Ikuspegia txertatzea.

Baldintzak aldeko direnean, partaidetzazko diagnostikoak garatzen ditugu, aldez aurretik formazio trebakuntza prozesu bat behar dutenak. Erakunde publikoei Genero Ikuspegiaren araberako hirigintzan Projekta Urbes-ek eman dizkien formakuntzak:

 • Udaletan, Hirigintza eta beste arloetako teknikariei zein udal-ordezkariei:  Basauri, Lekeitio, Elgoibar, Calahorra, Amurrio, Soraluze, Arrigorriaga, Zarautz, Astigarraga, Irun.
 • Etxebizitza, Hirigintza eta Lurralde-Plangintzako erakundeetan, teknikariei: Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetza, Visesa, Alokabide, Bizkaiko Foru Aldundiko Lurralde Plangintzako Saila, Valentziako udaleko Hirigintza Saila.
 • Osasun arloko teknikariei: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila, Madrilgo udala.

Diagnóstico del municipio desde la Perspectiva de Género

(Post hau euskaraz ere irakur dezakezu)

¿Cómo es mi municipio desde la Perspectiva de Género? ¿Existen soluciones de diseño urbano ante los puntos negros de mi ciudad, tanto desde el punto de vista de la seguridad frente a las agresiones y amenazas, como de la protección frente a perjuicios y riesgos, o la accesibilidad? ¿Cómo influye el sistema de movilidad de la comarca en la conciliación de los usos de los tiempos de mujeres y hombres? ¿Podemos las mujeres y los hombres acceder en igualdad de condiciones a la vivienda o a los recursos del barrio, el municipio o la comarca? ¿Cómo impactan los espacios públicos de nuestros barrios sobre el trabajo reproductivo? ¿Cómo podemos incorporar las tareas de cuidado en el diseño y gestión de nuestros equipamientos municipales?

Una de las principales líneas de trabajo de Projekta Urbes se basa en el diagnóstico de edificios, barrios, municipios y comarcas desde la Perspectiva de Género, junto con la elaboración de propuestas que tienen como objetivo la reducción de las desigualdades y el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. Hemos establecido una metodología flexible que se adapta a la escala que requiere cada encargo y puede aplicarse tanto al entorno urbanizado y edificado, como a los documentos de planificación y proyecto.

Hiri Generograma - Generograma Urbano (Projekta Urbes)
Hiri Generograma – Generograma Urbano (Projekta Urbes)

En Projekta Urbes prestamos asistencia técnica principalmente a ayuntamientos de Euskadi, apoyándonos en muchos casos en ayudas económicas que conceden otras administraciones a entidades locales. Es el caso de la la subvención de Emakunde que queremos destacar en este post:

 • Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2019, a municipios, cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la igualdad de mujeres y hombres.
 • Gestión de la subvención y más información: enlace.
 • Presentación de solicitudes, plazo: 31 de enero de 2019.
 • Financiación: 75% (un máximo de 15.000€ si el proyecto es presentado por un municipio, y 30.000€ si es presentado por una cuadrilla, mancomunidad o agrupación de municipios).

Listado de los trabajos realizados por Projekta Urbes en el ámbito del urbanismo desde la Perspectiva de Género, en los que se incluye un trabajo inicial de diagnóstico:

 • En marcha: Integración de la Perspectiva de Género en el PTP de Bilbao Metropolitano, para la Diputación Foral de Bizkaia.
 • En marcha: Integración de la Perspectiva de Género en el PGOU de Arrigorriaga.
 • En marcha: Redacción de las Ordenanzas de Edificación y Urbanización de Markina-Xemein desde la Perspectiva de Género.
 • En marcha: Diagnóstico del uso de los espacios exteriores de Zaratamo Eskola desde la Perspectiva de Género.
 • 2018: Informe de la Evaluación del Impacto en función del Género de la Modificación del PGOU de Barakaldo referida al Ámbito 04-Calero (Burtzeña).
 • 2018: Integración de la Perspectiva de Género en el PGOU de Basauri.
 • 2018: Informe de la Evaluación del Impacto en función del Género del PGOU de Markina-Xemein.
 • 2017: Mapa Morea de Soraluze: diagnóstico del municipio desde la Perspectiva de Género.
 • 2017: Plan de Accesibilidad de Arrigorriaga con Perspectiva de Género.
 • 2017: Evaluación y Propuestas desde la Perspectiva de Género del Proyecto de Urbanización del área de Salberdin en Zarautz.
 • 2016: Mapa Morea de Astigarraga: diagnóstico del municipio desde la Perspectiva de Género.
 • 2015: Integración de la Perspectiva de Género en el Avance del PGOU de Bilbao.
 • 2014: Diagnóstico del municipio de Andoain desde la Perspectiva de Género.
 • 2013: Integración de la Perspectiva de Género en el PGOU de Irun.

Si las condiciones lo permiten, desarrollamos diagnósticos participados que requieren un proceso previo de formación.  Formaciones impartidas por Projekta Urbes a entidades públicas en relación al urbanismo desde la Perspectiva de Género:

 • Personal técnico y representantes municipales de Urbanismo y otras áreas de los ayuntamientos de Basauri, Lekeitio, Elgoibar, Calahorra, Amurrio, Soraluze, Arrigorriaga, Zarautz, Astigarraga, Irun.
 • Personal técnico de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial: Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco, Visesa, Alokabide, Departamento de Planificación Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia.
 • Personal técnico del ámbito de la salud: Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Madrid.

Irisgarritasun Planak idatzi eta eguneratzeko diru-laguntzak 2017

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak gaur argitaratu du (PDF) hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki-erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak arautzen dituen deialdia.

 • Diru-laguntza: %75% plana idazteko edo eguneratzeko.
 • Eskabideak aurkezteko epemuga: 2017ko urriaren 14a.
 • Planak aurkezteko epemuga: 2018ko abenduaren 5a.

Informazio osoa eta diru-laguntzaren kudeaketarako webgunea, esteka honetan.

Subvenciones para la elaboración de Planes de Accesibilidad 2017

Hoy se ha publicado (PDF) la convocatoria de la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco que establece las subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores, y entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.

 • Subvención: 75% para redactar o actualizar el plan.
 • Plazo para la presentación de solicitudes: 14 de octubre de 2017.
 • Fecha límite para la presentación del plan: 5 de diciembre de 2018.

Toda la información y web para la gestión de la solicitud de la subvención, en este enlace.

Subvenciones para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo

La Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ha aprobado una convocatoria de ayudas sobre urbanismo inclusivo para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo. Estas subvenciones, dirigidas a los ayuntamientos, están dotadas con un total de 200.000 euros.

Se financiarán los gastos derivados de la contratación de la asistencia técnica necesaria para la realización de documentos de análisis, diagnóstico y conclusiones, que incluyan propuestas de mejora o medidas correctoras, en lo que respecta a la perspectiva de género, de los instrumentos urbanísticos, en concreto de los siguientes:

 1. Propuesta de Ordenanzas de edificación y urbanización, y/o
 2. Propuesta de instrumento de planeamiento urbanístico que incorpora la perspectiva de género.

El plazo para la solicitud de ayudas finalizará el 12 de octubre. La información completa y las instrucciones para la gestión, en este enlace.

Genero ikuspegia udal plangintzan eta hirigintzan integratzeko diru-laguntzak

Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak hirigintza inklusiboari buruzko laguntza-deialdi bat onartu du, udal plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia integratzeko. Horretara bideratuko dira 200.000 euro guztira.

Analisien, diagnostikoen eta ondorioen dokumentuak egiteko behar den laguntza teknikoa kontratatzeak eragiten dituen gastuak finantzatuko dira, barnean hartuta hirigintza-tresnak hobetzeko proposamenak edo neurri zuzentzaileak, genero-ikuspegiari dagokion aldetik, eta, zehatzago esanda, hauek:

 1. Eraikuntzako eta urbanizazioko ordenantzak proposatzea, edo
 2. Hirigintza-planeamendurako, genero-ikuspegia duten tresnak proposatzea.

Laguntzak eskatzeko epea urriaren 12an amaituko da. Informazio osoa eta kudeaketarako jarraibideak esteka honetan.

Genero ikuspegia hiri-plangintzan

(Leer el artículo en español)

Valentziako udalak HAPOaren berrikusketan genero ikuspegia txertatzeko asmoa dauka, eta horren harira, Hiri-Garapeneko Zinegotzigoak udaleko hirigintza arloko teknikariei zuzendutako prestakuntza ikastaroa prestatu zuen, “Urbanismo de género: criterios para su aplicación en València” izenburupean. Universitat Politècnica de València-n irakasle diren Eva Álvarez eta Carlos Gómez arkitektoak arduratu ziren saio hauek diseinatzeaz eta zuzentzeaz.

Eva izan zen prestakuntzako atal bat irakastera gonbidatu gintuena: guk ez genuen ezagutzen, baina berak gure arrastoa jarraitzen zuen Irungo HAPOan eta Bilboko HAPOaren Aurrerakinean egin genituen lanei segika, izan ere genero ikuspegi batetik neurri konkretu eta eraginkorrak txertatu dituen hirigintza-plan oso gutxi dago nonbait. Prentsa oharrak modu honetara jaso zuen: “Así se lograría que la ciudad fuera pionera en España, junto con Bilbao, donde ya se han aplicado soluciones en este sentido.”.

Horrelakoetan ia beti gertatzen zaigun bezala, gonbidapenarekin batera poza eta sustoa, biak batera etorri zitzaizkigun, are handiagoak “irakasle” lanetan ondoan izango genituenak ikusita. Besteak beste, Eva Kail (hirigintza eta generoan Europan den aditurik garrantzitsuenetakoa), Zaida Muxí (genero eta hiriaren gaian gure erreferente eta irakasletzat duguna), Atxu Amann handia edo Albert Cuchí (Vallès-eko Arkitektura Eskolako zuzendaria). Kanpoko norbaitek esan arte, batzutan ez zara konturatzen bide berriak urratzen ari zarela eta norabide onean zoazela. Horregatik ere gaude hain eskertuta Evarekin. Hemen prestakuntza saioen programa:

Ez zen horrelako bat egiten genuen lehen aldia, eta tira, badirudi gustatu zitzaiela: izan ere, gero eta prestakuntza saio gehiago ematen ari gara, gure Arkitektura Eskolan adibidez, baina batez ere udaleko teknikari eta ordezkari politikoei eskaintzen dizkiegu, saio espezifikoen bitartez batzuetan, hiri-diagnostikoen proiektuen parte bezala besteetan.

La perspectiva de género en el planeamiento urbano

(Irakurri artikulua euskaraz)

El ayuntamiento de Valencia se propone introducir la perspectiva de género en la revisión del PGOU, y en ese contexto, la Concejalía de Desarrollo Urbano organizó un curso de formación para el personal técnico municipal denominado “Urbanismo de género: criterios para su aplicación en València”. El diseño y dirección de las jornadas la llevaron a cabo Eva Álvarez y Carlos Gómez, arquitectxs y docentes en la Universitat Politècnica de València.

Fue Eva la que nos invitó a impartir un bloque de formación: no la conocíamos, pero ella nos seguía la pista por los trabajos que hicimos en el PGOU de Irun y el Avance del PGOU de Bilbao, puesto que por lo visto son muy pocos los planes urbanísticos que han introducido medidas concretas y efectivas desde una perspectiva de género. Tal y como recogieron en la nota de prensa, el objetivo sería que Valencia “fuera pionera en España, junto con Bilbao, donde ya se han aplicado soluciones en este sentido”.

Como casi siempre nos ocurre en estas situaciones, coincidieron la alegría y el susto por la invitación, sobre todo al ver que íbamos a coincidir en nuestra labor de “formadorxs” con gente como Eva Kail (una de las máximas especialistas en urbanismo y género de Europa), Zaida Muxí (a quien consideramos nuestra referente y maestra en este tema), la gran Atxu Amann o Albert Cuchí (director de la Escuela de Arquitectura del Vallès). Hasta que no te lo dicen otros desde fuera, a veces no te das cuenta de que estás abriendo camino y vas en la buena dirección. También por ello le estamos tan agradecidxs a Eva. Dejamos aquí el programa de las jornadas de formación:

No era la primera vez que hacíamos algo así, y vaya, parece que les gustó: en realidad, cada vez estamos impartiendo más sesiones formativas, en nuestra propia escuela de Arquitectura por ejemplo, pero sobre todo a personal técnico y representantes políticxs del ámbito municipal, tanto en jornadas específicas como dentro de proyectos de diagnóstico urbano.

Urbanismo con perspectiva de género: una propuesta de mapa de determinantes e impactos

(Irakurri artikulua euskaraz)

Aunque normalmente las demandas de introducción de la perspectiva de género en el urbanismo se basan en datos sólidos, todavía muchxs responsables (personal técnico y representantes políticos) perciben el urbanismo feminista como una disciplina “blanda” o “anexa al urbanismo de verdad”. Creemos que una de las razones para esta percepción reside en la escasez de ejemplos concretos de su aplicación en la planificación urbana de los municipios de nuestro entorno. Sin embargo en nuestro caso sí que hemos podido realizar trabajos de cuyo valor no hemos sido conscientes hasta que nos lo han advertido desde fuera:

Tenemos claro que debemos seguir avanzando en esta dirección, y que para ello debemos dotarnos de un mapa que nos ayude a trazar un camino claro. Pero al mismo tiempo, y puesto que tenemos mayor vocación para “hacer” que para “investigar”, nos asustan los ejercicios de elaboración y discusión de marcos conceptuales.

En cualquier caso, y gracias a que llevamos años rozándonos en nuestros trabajos con profesionales de la Salud Pública o la Promoción de la Salud, nos hemos familiarizado con los modelos de determinantes en la salud:

El modelo de determinantes en la salud de Dahlgren y Whitehead (1991) explica cómo la salud es resultado de las interacciones entre los diferentes niveles de las condiciones causales: desde lo individual, las comunidades o los entornos, hasta políticas generales o los sistemas de salud.

Con el objetivo de introducir la perspectiva de género en el modelo de determinantes, necesitamos además un marco que recoja las desigualdades en la salud:

Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España, 2010. (Basado en Solar et Irwin y Navarro)

Tampoco perdemos de vista herramientas como el cuaderno de trabajo “Salud y desarrollo urbano sostenible: Guía práctica para el análisis del efecto en la salud de iniciativas locales de urbanismo” de Udalsarea21, o la herramienta para evaluar la equidad en intervenciones comunitarias del Observatorio de Salud en Asturias.

Para empezar a trazar nuestro mapa (“mapa” y no “modelo”, eso serían palabras mayores) creemos que debemos empezar por un marco flexible que podamos ir adaptando a cada proyecto:

Propuesta de modelo de determinantes e impactos para introducir la perspectiva de género en la planificación urbana. Projekta Urbes (2017)

El marco establece vínculos entre tres listados: (i) los ejes de análisis o determinantes, (ii) las áreas de impacto o dimensiones de la persona, y (iii) los ejes de interseccionalidad. En cada proyecto debemos definir las celdas que contendrá cada listado en función de: la escala o ámbito del proyecto, el objetivo del trabajo, las características del cliente, el contexto social, etc.

Por ejemplo, en nuestro último trabajo de diagnóstico de un proyecto de urbanización y propuesta de medidas correctoras desde una perspectiva de género, el mapa que elaboramos para redactar el informe fue el siguiente:

Puede observarse que analizamos el proyecto de urbanización a través de 5 ejes o determinantes: (i) Seguridad, (ii) Accesibilidad, (iii) Movilidad, (iv) Protección de la salud y (v) Promoción de la salud. Y por otro lado, las observaciones o medidas concretas se justificaban por el impacto que tenían éstas sobre 5 áreas o dimensiones de la persona: (i) Autonomía, (ii) Salud y bienestar, (iii) Usos del tiempo y conciliación, (iv) Cuidados del hogar, de las personas y la comunidad y (v) Presencia y representatividad.

Este es el punto en el que nos encontramos en lo que se refiere a la introducción de la perspectiva de género en la planificación urbana. Y este es nuestro mapa, por ahora.

Hirigintza genero ikuspegi batetik: mugatzaileen eta eraginen mapa baten proposamena

(Leer el artículo en español)

Nahiz eta normalean hirigintzan genero ikuspegia txertatzeko eskakizunak datu errealen gainean sendo arrazoitzen diren, oraindik ere arduradun askok (teknikariak, ordezkari politikoak) jarduera “bigun” edo “benetako hirigintzaren gehigarri” bezala hartzen du hirigintza feminista. Gure ustez, pertzepzio honetarako arrazoietako batek honokoan datza: gure inguruko udalerrietako hiri-plangintzan ez dagoela ia genero ikuspegiaren aplikazioaren adibide konkreturik. Gure kasuan ordea egin ahal izan ditugu era horretako lanak, eta kanpotik adierazi zaigun arte ez gara jabetu hauek izan duten garrantziaz.

Garbi daukagu norabide honetan egin behar dugula aurrera, eta horretarako mapa bat behar dugula bide argi bat urratzeko. Baina aldi berean, eta bokazioz nahiago dugunez “egitea” “ikertzea” baino, kontzeptuzko markoak eraiki eta eztabaidatzeko ariketek ikara apur bat ematen digute.

Edozein kasutan, eta hainbat urtetan gure lanari esker Osasun Publikoan edo Osasunaren Sustapenean ari diren profesionalekin jardun dugunez, osasunean mugatzaileen ereduak ezagunak zaizkigu:

Osasunean mugatzaile sozialen eredua, Dahlgren eta Whitehead-ena (1991). Osasuna emaitza bat dela erakusten du, kausazko baldintzen maila desberdinen arteko elkarrekintzaren ondorioz ematen dena: norbanako, komunitate, edo inguruneetatik hasi eta politika orokorretara edo osasun sistematara.

Mugatzaileen ereduan genero ikuspegia txertatzea helburu, osasunean desberdinkeriak jasotzen dituen marko bat behar dugu gainera:

Osasunean desberdikeria sozialen mugatzaileen kontzeptuzko markoa. Espainian Osasunean Desberdinkeria Sozialak Murrizteko Batzordea, 2010. (Solar et Irwin eta Navarro-n oinarritua)

Ez ditugu ezta bistatik galtzen Udalsarea21-en “Osasuna eta hiri-garapen jasangarria: Tokiko hirigintza-jarduerek osasunean zer eragin daukaten aztertzeko gida praktikoa” lan-koadernoa, edota Asturiasko Osasun-Behatokiaren eskuhartze komunitarioetan ekitatea ebaluatzeko tresna.

Gure mapa marrazten hasteko (“mapa” eta ez “eredua”, hau eltze handiagoko kontua bait litzateke), marko malgu batekin hastea pentsatu dugu, proiektu bakoitzaren ezaugarrietara moldatzeko modukoa:

Hiri-plangintzan genero ikuspegia txertatzeko mugatzaileen eta eraginen eredu baten proposamena. Projekta Urbes (2017)

Markoak hiru zerrenda jartzen ditu harremanean: (i) azterketa-ardatz edo mugatzaileak, (ii) eragin-eremu edo dimentsioak eta (iii) intersekzionalitate-ardatzak. Proiektu bakoitzean marko orokor honetako hiru zerrenden edukia zehaztu behar dugu hainbat baldintza kontuan hartuz: proiektuaren eremua edo eskala, lanaren helburua, bezeroaren ezaugarriak, ingurune soziala, etab.

Adibidez, genero ikuspegi batetik urbanizazio-proiektu baten diagnostikoan eta neurri zuzentzaileen proposamenean egin dugun azken lanean, txostena idazteko erabili genuen mapa honokoa izan zen:

Urbanizazio-proiektua 5 ardatz edo mugatzaileetatik aztertu genuela ikus daiteke: (i) Segurtasuna, (ii) Irisgarritasuna, (iii) Mugikortasuna, (iv) Osasunaren babesa eta (v) Osasunaren sustapena. Eta bestalde, ohar eta neurri zehatzak pertsonaren 5 eremu edo dimentsioen gain duten eraginaren arabera arrazoitu genituen: (i) Autonomia, (ii) Osasuna eta ongizatea, (iii) Denboraren erabilerak eta hauen bateratzea, (iv) Etxearen, pertsonen eta komunitatearen zaintza, eta (v) Presentzia eta adierazgarritasuna.

Puntu honetantxe gaude hiri-plangintzan genero ikuspegia txertatzeko lanei dagokionez. Eta hauxe da gure mapa, oraingoz.

Diagnóstico de un proyecto de urbanización y propuesta de medidas correctoras desde una perspectiva de género

(Irakurri artikulua euskaraz)

Recientemente hemos realizado, a petición del Área de Igualdad de un ayuntamiento de Euskadi, un trabajo de “Diagnóstico y propuesta de medidas correctoras desde una perspectiva de género” en torno a un proyecto de urbanización.

En estos casos el proceso casi siempre suele ser el siguiente: los propietarios y promotores construyen y venden los edificios, pero también urbanizan el espacio público (desde las calles hasta las plazas y jardines, incluyendo árboles, mobiliario urbano, etc. hasta el último detalle). Previamente deben presentar el proyecto de urbanización al ayuntamiento para que éste conceda el visto bueno. Y en esta ocasión, el Área de Igualdad quiso intervenir en la decisión y nos pidió el informe que mencionábamos.

Redactamos el documento basándonos en la documentación del proyecto (planos, memoria, presupuesto…). Tratándose del Área de Igualdad, defendemos que al listado de observaciones y propuestas debe acompañar un relato sólido que las justifique. De manera que nos salió un documento más extenso de lo que esperábamos. Y claro, cuando éste llegó a manos de Urbanismo, además de extenso les pareció inmanejable, por lo que nos pidieron un resumen en el que se recogieran solo las observaciones y medidas concretas.

No nos gustaba del todo la idea, pero la entendíamos, de manera que preparamos el documento de resumen, con el siguiente texto introductorio:

El presente Resumen recoge las principales observaciones y propuestas del Documento Completo, suprimiendo las evidencias y explicaciones que justifican los contenidos. Se trataría, pues, de un documento mucho más ágil, pero que adolece del marco teórico que daría soporte a sus propios contenidos. Elaborado a petición de áreas como Obras o Urbanismo, la lectura de este documento de resumen no debería sustituir la lectura del Documento Completo de 68 páginas.

Efectivamente, la consideración de la perspectiva de género en el urbanismo incorpora mayor complejidad al proceso de toma de decisiones, entrando además en contradicción con muchas de las premisas sobre las que se apoyan los procesos de planificación urbana más convencionales. De todos estos cuestionamientos, el principal sería el siguiente: ¿Quién es el sujeto de la planificación urbana?

Lo que el urbanismo feminista defiende es que la pretensión de establecer un modelo de ciudadano que pudiera reunir las “principales” necesidades y aspiraciones de la población no es un proceso neutro ni equitativo. No es neutro, puesto que tanto la lectura de la realidad como la toma de decisiones se realiza desde una posición marcada por unos determinados prejuicios, ideologías y valores.

No es equitativo, puesto que hace una lectura de las actividades humanas desde una lógica productiva, y dedica mayores esfuerzos y recursos a aquellas personas y actividades relacionadas con la producción de renta, tratando al resto de personas y actividades de una manera subordinada a aquéllas. Cuando, en justicia, debería dedicarse más recursos a quienes más necesidades tienen.

No queremos dejar de señalar que estas mismas observaciones podríamos hacerlas con buena parte de las políticas y prácticas que se llevan a cabo desde muchas entidades públicas. Sirva como ejemplo el siguiente gráfico de la OCDE, que muestra cómo algunos países dedican más “gasto social” al 20% de la población con mayor renta (cuadrado naranja) que al 20% de la población con menor renta (barra azul). Más que el doble en algunos países de nuestro entorno.

En resumen, lo que desde una perspectiva de género también se le reclama al urbanismo es que dedique los mismos recursos al trabajo productivo como al reproductivo.

Metodología

En cuanto a la metodología, en ese proyecto en concreto analizamos los espacios públicos y equipamientos desde 5 ejes de análisis o determinantes en torno a los cuales agrupamos las observaciones y propuestas realizadas: (i) Seguridad, (ii) Accesibilidad, (iii) Movilidad, (iv) Protección de la salud y (v) Promoción de la salud. Debido a la escala y el ámbito del proyecto, adaptamos nuestro mapa y descartamos otros ejes de análisis como la relación con usos y edificios de vivienda, la relación con actividades económicas, la red y escalas de espacios y equipamientos públicos, el pequeño comercio y comercio de cercanía, etc.

Por otro lado, se consideraron 5 áreas de impacto o dimensiones de la persona a las que afectaría el proyecto de urbanización: (i) Autonomía, (ii) Salud y bienestar, (iii) Usos del tiempo y conciliación, (iv) Cuidados del hogar, de las personas y la comunidad y (v) Presencia y representatividad.

Por último, se descartó incorporar al documento de resumen las observaciones realizadas en el documento completo en torno a los ejes de interseccionalidad que se tomaron en consideración para el contexto concreto del proyecto: (i) clase social, (ii) edad y (iii) etnia/cultura.

Urbanizazio-proiektu baten diagnostikoa eta neurri zuzentzaileen proposamena genero ikuspegi batetik

(Leer el artículo en español)

Duela gutxi, euskal udal batetako Berdintasun Sailak hala eskatuta, urbanizazio-proiektu baten inguruko “Diagnostikoa eta neurri zuzentzaileen proposamena genero ikuspegi batetik” lana osatu dugu.

Horrelakoetan prozesua ia beti honokoa izaten da: jabe eta sustatzaileek etxeak eraiki eta saltzen dituzte, baina baita espazio publikoak urbanizatu ere (kaleak, enparantzak, lorategiak… xehetasun guztiak kontuan hartuz: zuhaitzak, hiri altzariak, etab.). Aurretik urbanizazio-proiektua aurkeztu behar izaten diote udalari honek bere oneritzia eman dezan. Eta honoko honetan, Berdintasun Sailak erabakian parte hartu nahi izan zuen eta aipatu txostena eskatu zigun.

Proiektuaren dokumentazioa oinarri hartuta (planuak, memoria, aurrekontua…) idatzi genuen txostena. Eskatzailea Berdintasun Saila izanik, argi ikusi genuen ohar eta proposamenak arrazoibide sendoen gainean justifikatu behar zirela, eta beraz horretan ahalegin berezia egin behar genuela. Hala, espero baino dokumentu luzeagoa atera zitzaigun. Eta nola ez, Hirigintza Sailera iritsi zenean, luzeaz gain erabilgaitza iruditu zitzaien txostena, eta laburpen bat eskatu ziguten soilik oharrak eta neurri zehatzak jasoko zituena.

Ez zitzaigun ideia gehiegi gustatzen, baina ulertzekoa zen eta halaxe prestatu genuen laburpen-txostena, honoko sarrera-testuarekin:

Honoko Laburpenean Dokumentu Osoko diagnostikoak eta proposamenak jaso dira, edukia justifikatzen duten ebidentzia eta azalpenak kenduta. Beraz, dokumentu zaluagoa (bizkorragoa) den arren, edukiaren euskarri den marko teorikoa falta zaio. Besteak beste Hirigintza eta Herrilan sailen eskaerari jarraituz idatzia, laburpen honen irakurketak ez luke Dokumentu Osoaren irakurketa ordezkatu behar (68 orrialde, gazteleraz).

Hirigintzan genero ikuspegia aintzakotzat hartzeak konplexutasuna dakar erabakiak hartzeko orduan. Sarritan, gainera, kontraesanak sortzen ditu ohiko hiri-plangintza prozesuek jarraitzen dituzten oinarriekin. Hauen artean nagusia ondorengoa litzateke: Zein da hiri-plangintzaren subjektua?

Hirigintza feministak defendatzen duena da, gizartearen behar eta nahi “garrantzitsuenak” bere baitan dituen hiritar eredu bat ezartze-prozesua ez dela, ez neutroa eta ezta bidezkoa ere. Ez da neutroa, errealitatea irakurtzea eta erabakiak hartzea aurreiritzi, ideologia eta balore jakin batzuetatik abiatuz egiten delako.

Ez da bidezkoa, logika produktiboan oinarritzen baita herritarren jardueren irakurketa egiterakoan, ahalegin eta baliabide gehiago jarriz errenta produkzioarekin lotuta dauden pertsona eta jardueretan, eta gainontzeko pertsona eta jarduerak hauen menpekotzat tratatuz. Bidezkotasunez jokatuz, beharrizan gehien duenari baliabide gehiago eman beharko litzaioke.

Dena den, hainbat erakunde publikotatik egiten diren politika eta jardunbide askoren inguruan gauza bera esan genezake. OCDE-ren grafika hau adibidez: hainbat herrialdek “gastu sozial” gehiago eskaintzen diote errenta gehien duen populazioaren %20ari (lauki laranja), errenta gutxien duen %20ari baino (marra urdina). Bikoitzetik haratago gure inguruko zenbait herrialdetan.

Metodologia

Laburbilduz, genero ikuspegitik hirigintzari ere eskatzen zaiona zera da: lan produktiboari adina baliabide eskaintzea lan ugalkorrari.

Metodologiari dagokionez, proiektu zehatz honetan espazio publikoen eta ekipamenduen azterketa 5 ardatz edo determinatzaileen arabera egin genuen, eta hauen inguruan antolatu genituen behaketak eta proposamenak: (i) Segurtasuna, (ii) Irisgarritasuna, (iii) Mugikortasuna, (iv) Osasunaren babesa eta (v) Osasunaren sustapena. Proiektuaren eskala eta esparrua kontuan hartuta, gure mapa moldatu genuen eta beste hainbat azterketa-ardatz utzi genituen albo batetara: etxebizitzekin harremana (bai eraikinekin eta baita erabilera berarekin ere), jarduera ekonomikoekin harremana, espazio eta ekipamendu publikoen sarea eta eskalak, merkataritza txikia eta hurbilekoa, eta abar.

Beste alde batetara, urbanizazio-proiektuaren eraginpean leudeken 5 eragin eremu edo pertsonaren dimentsio hartu genituen kontuan: (i) Autonomia, (ii) Osasuna eta ongizatea, (iii) Denboraren erabilerak eta hauen bateratzea, (iv) Etxearen, pertsonen eta komunitatearen zaintza, eta (v) Presentzia eta adierazgarritasuna.

Azkenik, laburpenean ez ziren sartu Dokumentu Osoan kontuan eduki ziren intersekzionalitate-ardatzak, proiektuko eremurako hautatu genituenak: (i) klase soziala, (ii) adina y (iii) etnia/kultura.