«Ordiziako Mapa Morea» parte-hartze prozesua abiaraziko dugu datorren astean

Girl with a Magnifying Glass, Smug - Glasgow

Genero Ikuspegitik udalerriko hiri-diagnostikoa egiteko prozesu parte-hartzailea jarriko dugu abian Ordizian.

Argazkia: Ordiziako Udala.

“Hiri Debekatuaren Mapa” bat baino gehiago. Era horretako mapen helburua hiri-ingurunea batez ere emakumeen segurtasun-ezaren ikuspegitik berrikustea izan ohi da. Baina Genero Ikuspegitik udalerri bat aztertzeak beste eremu asko ukitzen ditu, gehienetan nahikoa aintzat hartzen ez direnak hiri-plangintzan eta proiektuetan.

Eguneroko bizitza erdigunera, emakumeen begiradari eta esperientziei esker. Horretarako, Ordiziako espazio eta eraikin publikoen alderdi negatiboez gain, positiboak ere aztertuko dira, zortzi ardatzen arabera. 

Lau ardatz, batez ere ikuspegi negatiboa jasotzera bideratuko dira:

 1. Segurtasuna, erasoen eta mehatxuen aurrean.
 2. Babesa, kalte eta arriskuen aurrean, batez ere trafikoak eragindakoak.
 3. Irisgarritasun unibertsala.
 4. Oinezko eta bizikletazko mugikortasuna, eta garraio publikoa.

Beste lau ardatz, batez ere begirada positiboa jasotzera bideratuko dira:

 1. Ongizate eta osasun pertsonala.
 2. Elkarbizitza, ongizate komunitarioa.
 3. Lan erreproduktiboa, zaintza eta kontziliazioa.
 4. Presentzia, emakumeen adierazgarritasun erreal eta sinbolikoa.

Udalaren konpromisoak Mapa Morearekin. Udaletxean bertan formakuntzari eta parte-hartze prozesuari hainbat saio eskainiko dio zenbait udal teknikari eta ordezkarik. Gainera, udalak abiatu berri duen Irisgarritasun Planaren diagnostikoa eta lehentasunak ezartzeko baliatuko da Mapa Morea.

Formakuntza- eta partehartze-prozesua. Lau saio egitea aurreikusi dugu, eta horretaa gain, uztailean zehar ekarpenak online egiteko aukera ere zabalduko da:

Ekainak 23AurkezpenaGenero Ikuspegia hirigintzan: zergatik eta zertarako?
Ekainak 30Parte-hartzeaOrdiziako mapaketa Genero Ikuspegitik (1-4 ardatzak)
Uztailak 7Parte-hartzeaOrdiziako mapaketa Genero Ikuspegitik (5-8 ardatzak)
IraileanParte-hartzeaMapa More bateratuari ekarpenak egitea.
Irisgarritasun Planerako lehentasunak ezartzea.

Zenbat eta partehartze zabalagoa eta anitzagoa, orduan eta mapa baliotsuagoa. Prozesu honetan ez ditugu hirigintzan “adituak” behar, Ordizian bizitzen “arituak” baizik. Beraz, herriko edozein auzotan bizi edota bertako kaleetan orduak ematen dituen emakume orori daude zuzenduta saioak, adina, jatorria eta bizi-baldintzak edozein direla ere (eta nola ez, gizonezkoak ere ongi etorriak izango dira). 

Mapa Morea: genero ikuspegia herri irisgarriagoa sortzeko. Goierri Irrati Telebista.

Arrigorriagako Irisgarritasun Plana, generoa eta parte-hartzea gidalerro.

2017 urtean zehar Arrigorriagako Irisgarritasun Planaren eguneratzea igaro dugu, besteak beste. 

Irisgarritasun Planaren araudi esparrua bi legetan oinarritzen da, Irisgarritasuna sustatzen duen 20/1997 Legeak, abenduaren 4koa, eta estatuko Orden VIV/561/2010, autonomia erkidegokoa bata eta estatukoa bigarrena. Eguneratze hau egiteko orduan gainera, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasuna sustatzen duen 4/2005 Legea hartu da kontuan, zeinek genero ikuspegia udal plangintzan txertatzea bermatzen duen. Hau izan da plan honen berrikuntza handienetakoa, beharrezkoa eta derrigorrezkoa izan arren genero ikuspegia ez baita sistematikoki dokumentu hauetan aintzakotzat hartzen. Hori dela eta, Udalak 2008an genero ikuspegitik egindako hiri-diagnosia kontuan hartu da planaren eguneratzean.

Irisgarritasun Plana eguneratzean genero ikuspegia hasieratik txertatzea aurrerapausu handia izan da, plana aberastu baitu.

Irisgarritasun Planak, genero ikuspegiaz gain, parte-hartze zabal eta anitza izan du prozesuaren bi etapa ezberdinetan: diagnostikoaren garaian eta proposamenen leheneste unean. Guztira zortzi parte-hartze foru egin dira, eta deialdi bereizietara gonbidatu dira bai desgaitasun ezberdinak dituzten pertsonak baita talde ezberdinetako partaide diren emakumeak ere. Foru bereizi hauetaz gain, herritarrei, teknikariei eta politikariei zuzendutako saioak ere egin dira.

Parte-hartze zabalak  herritarren formazioa eta planarekiko inplikazioa bideratzen du.

Udalak Planaren idazketan zehar agertu duen konpromisoa nabarmendu nahi dugu: Berdintasun eta Hirigintza Arloetako teknikariek parte hartu dute prozesu osoan zehar, batez ere parte-hartze foroen inguruan. Gugan jarritako konfidantza eskertzea besterik ez zaigu gelditzen, plangintzaren ikuspegi globala izateagatik zoriontzeaz gain.

Plan de Accesibilidad de Arrigorriaga, el género y la participación como directrices

Durante el año 2017 hemos realizado la actualización del Plan de Accesibilidad de Arrigorriaga

El Plan de Accesibilidad se desarrolla dentro del marco normativo autonómico iniciado por la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, que converge con la posterior normativa estatal con la Orden VIV/ 561 / 2010, de 1 de febrero. Esta actualización del Plan ha incorporado además, la perspectiva de género, tal y como estipula la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Esta ha sido una de las grandes innovaciones de este plan, ya que la incorporación de la perspectiva de género en el planeamiento, a pesar de ser muy necesaria y obligatoria, no se realiza de forma sistemática en este tipo de documentos. En la redacción del Plan se ha tenido en cuenta, además, el Diagnóstico Urbano desde la Perspectiva de Género de Arrigorriaga, realizado por el ayuntamiento en 2008.

Incorporar la perspectiva de género desde el inicio ha supuesto un gran avance, ya que ha enriquecido el plan.

El nuevo Plan de Accesibilidad, además de incorporar la mirada de género, y en parte por ser una de sus más importantes premisas, ha contado también con una participación amplia y variada. Se han realizado un total de 8 foros de participación, a los cuales se ha invitado a la ciudadanía en general, a personas con diversas discapacidades, a colectivos de mujeres; ha participado también el personal técnico y político del propio ayuntamiento. La participación se ha llevado a cabo en las fases de diagnóstico y de priorización de propuestas de actuación.

La amplia participación ha facilitado la formación y la implicación de la ciudadanía respecto al plan.

Debemos destacar el compromiso del Ayuntamiento durante el proceso de redacción del Plan: el personal técnico de las Áreas de Igualdad y Urbanismo ha participado en todas las fases, especialmente en torno a los foros de participación. Queremos agradecemos desde aquí su trabajo y les felicitamos por su visión global de la planificación.

Diagnóstico de un proyecto de urbanización y propuesta de medidas correctoras desde una perspectiva de género

(Irakurri artikulua euskaraz)

Recientemente hemos realizado, a petición del Área de Igualdad de un ayuntamiento de Euskadi, un trabajo de «Diagnóstico y propuesta de medidas correctoras desde una perspectiva de género» en torno a un proyecto de urbanización.

En estos casos el proceso casi siempre suele ser el siguiente: los propietarios y promotores construyen y venden los edificios, pero también urbanizan el espacio público (desde las calles hasta las plazas y jardines, incluyendo árboles, mobiliario urbano, etc. hasta el último detalle). Previamente deben presentar el proyecto de urbanización al ayuntamiento para que éste conceda el visto bueno. Y en esta ocasión, el Área de Igualdad quiso intervenir en la decisión y nos pidió el informe que mencionábamos.

Redactamos el documento basándonos en la documentación del proyecto (planos, memoria, presupuesto…). Tratándose del Área de Igualdad, defendemos que al listado de observaciones y propuestas debe acompañar un relato sólido que las justifique. De manera que nos salió un documento más extenso de lo que esperábamos. Y claro, cuando éste llegó a manos de Urbanismo, además de extenso les pareció inmanejable, por lo que nos pidieron un resumen en el que se recogieran solo las observaciones y medidas concretas.

No nos gustaba del todo la idea, pero la entendíamos, de manera que preparamos el documento de resumen, con el siguiente texto introductorio:

El presente Resumen recoge las principales observaciones y propuestas del Documento Completo, suprimiendo las evidencias y explicaciones que justifican los contenidos. Se trataría, pues, de un documento mucho más ágil, pero que adolece del marco teórico que daría soporte a sus propios contenidos. Elaborado a petición de áreas como Obras o Urbanismo, la lectura de este documento de resumen no debería sustituir la lectura del Documento Completo de 68 páginas.

Efectivamente, la consideración de la perspectiva de género en el urbanismo incorpora mayor complejidad al proceso de toma de decisiones, entrando además en contradicción con muchas de las premisas sobre las que se apoyan los procesos de planificación urbana más convencionales. De todos estos cuestionamientos, el principal sería el siguiente: ¿Quién es el sujeto de la planificación urbana?

Lo que el urbanismo feminista defiende es que la pretensión de establecer un modelo de ciudadano que pudiera reunir las “principales” necesidades y aspiraciones de la población no es un proceso neutro ni equitativo. No es neutro, puesto que tanto la lectura de la realidad como la toma de decisiones se realiza desde una posición marcada por unos determinados prejuicios, ideologías y valores.

No es equitativo, puesto que hace una lectura de las actividades humanas desde una lógica productiva, y dedica mayores esfuerzos y recursos a aquellas personas y actividades relacionadas con la producción de renta, tratando al resto de personas y actividades de una manera subordinada a aquéllas. Cuando, en justicia, debería dedicarse más recursos a quienes más necesidades tienen.

No queremos dejar de señalar que estas mismas observaciones podríamos hacerlas con buena parte de las políticas y prácticas que se llevan a cabo desde muchas entidades públicas. Sirva como ejemplo el siguiente gráfico de la OCDE, que muestra cómo algunos países dedican más “gasto social” al 20% de la población con mayor renta (cuadrado naranja) que al 20% de la población con menor renta (barra azul). Más que el doble en algunos países de nuestro entorno.

En resumen, lo que desde una perspectiva de género también se le reclama al urbanismo es que dedique los mismos recursos al trabajo productivo como al reproductivo.

Metodología

En cuanto a la metodología, en ese proyecto en concreto analizamos los espacios públicos y equipamientos desde 5 ejes de análisis o determinantes en torno a los cuales agrupamos las observaciones y propuestas realizadas: (i) Seguridad, (ii) Accesibilidad, (iii) Movilidad, (iv) Protección de la salud y (v) Promoción de la salud. Debido a la escala y el ámbito del proyecto, adaptamos nuestro mapa y descartamos otros ejes de análisis como la relación con usos y edificios de vivienda, la relación con actividades económicas, la red y escalas de espacios y equipamientos públicos, el pequeño comercio y comercio de cercanía, etc.

Por otro lado, se consideraron 5 áreas de impacto o dimensiones de la persona a las que afectaría el proyecto de urbanización: (i) Autonomía, (ii) Salud y bienestar, (iii) Usos del tiempo y conciliación, (iv) Cuidados del hogar, de las personas y la comunidad y (v) Presencia y representatividad.

Por último, se descartó incorporar al documento de resumen las observaciones realizadas en el documento completo en torno a los ejes de interseccionalidad que se tomaron en consideración para el contexto concreto del proyecto: (i) clase social, (ii) edad y (iii) etnia/cultura.

Urbanizazio-proiektu baten diagnostikoa eta neurri zuzentzaileen proposamena genero ikuspegi batetik

(Leer el artículo en español)

Duela gutxi, euskal udal batetako Berdintasun Sailak hala eskatuta, urbanizazio-proiektu baten inguruko «Diagnostikoa eta neurri zuzentzaileen proposamena genero ikuspegi batetik» lana osatu dugu.

Horrelakoetan prozesua ia beti honokoa izaten da: jabe eta sustatzaileek etxeak eraiki eta saltzen dituzte, baina baita espazio publikoak urbanizatu ere (kaleak, enparantzak, lorategiak… xehetasun guztiak kontuan hartuz: zuhaitzak, hiri altzariak, etab.). Aurretik urbanizazio-proiektua aurkeztu behar izaten diote udalari honek bere oneritzia eman dezan. Eta honoko honetan, Berdintasun Sailak erabakian parte hartu nahi izan zuen eta aipatu txostena eskatu zigun.

Proiektuaren dokumentazioa oinarri hartuta (planuak, memoria, aurrekontua…) idatzi genuen txostena. Eskatzailea Berdintasun Saila izanik, argi ikusi genuen ohar eta proposamenak arrazoibide sendoen gainean justifikatu behar zirela, eta beraz horretan ahalegin berezia egin behar genuela. Hala, espero baino dokumentu luzeagoa atera zitzaigun. Eta nola ez, Hirigintza Sailera iritsi zenean, luzeaz gain erabilgaitza iruditu zitzaien txostena, eta laburpen bat eskatu ziguten soilik oharrak eta neurri zehatzak jasoko zituena.

Ez zitzaigun ideia gehiegi gustatzen, baina ulertzekoa zen eta halaxe prestatu genuen laburpen-txostena, honoko sarrera-testuarekin:

Honoko Laburpenean Dokumentu Osoko diagnostikoak eta proposamenak jaso dira, edukia justifikatzen duten ebidentzia eta azalpenak kenduta. Beraz, dokumentu zaluagoa (bizkorragoa) den arren, edukiaren euskarri den marko teorikoa falta zaio. Besteak beste Hirigintza eta Herrilan sailen eskaerari jarraituz idatzia, laburpen honen irakurketak ez luke Dokumentu Osoaren irakurketa ordezkatu behar (68 orrialde, gazteleraz).

Hirigintzan genero ikuspegia aintzakotzat hartzeak konplexutasuna dakar erabakiak hartzeko orduan. Sarritan, gainera, kontraesanak sortzen ditu ohiko hiri-plangintza prozesuek jarraitzen dituzten oinarriekin. Hauen artean nagusia ondorengoa litzateke: Zein da hiri-plangintzaren subjektua?

Hirigintza feministak defendatzen duena da, gizartearen behar eta nahi “garrantzitsuenak” bere baitan dituen hiritar eredu bat ezartze-prozesua ez dela, ez neutroa eta ezta bidezkoa ere. Ez da neutroa, errealitatea irakurtzea eta erabakiak hartzea aurreiritzi, ideologia eta balore jakin batzuetatik abiatuz egiten delako.

Ez da bidezkoa, logika produktiboan oinarritzen baita herritarren jardueren irakurketa egiterakoan, ahalegin eta baliabide gehiago jarriz errenta produkzioarekin lotuta dauden pertsona eta jardueretan, eta gainontzeko pertsona eta jarduerak hauen menpekotzat tratatuz. Bidezkotasunez jokatuz, beharrizan gehien duenari baliabide gehiago eman beharko litzaioke.

Dena den, hainbat erakunde publikotatik egiten diren politika eta jardunbide askoren inguruan gauza bera esan genezake. OCDE-ren grafika hau adibidez: hainbat herrialdek «gastu sozial» gehiago eskaintzen diote errenta gehien duen populazioaren %20ari (lauki laranja), errenta gutxien duen %20ari baino (marra urdina). Bikoitzetik haratago gure inguruko zenbait herrialdetan.

Metodologia

Laburbilduz, genero ikuspegitik hirigintzari ere eskatzen zaiona zera da: lan produktiboari adina baliabide eskaintzea lan ugalkorrari.

Metodologiari dagokionez, proiektu zehatz honetan espazio publikoen eta ekipamenduen azterketa 5 ardatz edo determinatzaileen arabera egin genuen, eta hauen inguruan antolatu genituen behaketak eta proposamenak: (i) Segurtasuna, (ii) Irisgarritasuna, (iii) Mugikortasuna, (iv) Osasunaren babesa eta (v) Osasunaren sustapena. Proiektuaren eskala eta esparrua kontuan hartuta, gure mapa moldatu genuen eta beste hainbat azterketa-ardatz utzi genituen albo batetara: etxebizitzekin harremana (bai eraikinekin eta baita erabilera berarekin ere), jarduera ekonomikoekin harremana, espazio eta ekipamendu publikoen sarea eta eskalak, merkataritza txikia eta hurbilekoa, eta abar.

Beste alde batetara, urbanizazio-proiektuaren eraginpean leudeken 5 eragin eremu edo pertsonaren dimentsio hartu genituen kontuan: (i) Autonomia, (ii) Osasuna eta ongizatea, (iii) Denboraren erabilerak eta hauen bateratzea, (iv) Etxearen, pertsonen eta komunitatearen zaintza, eta (v) Presentzia eta adierazgarritasuna.

Azkenik, laburpenean ez ziren sartu Dokumentu Osoan kontuan eduki ziren intersekzionalitate-ardatzak, proiektuko eremurako hautatu genituenak: (i) klase soziala, (ii) adina y (iii) etnia/kultura.

#MapaMorea de Astigarraga

ASTIGARRAGAKO MAPA MOREA es un proceso de participación ciudadana mediante el cual se ha analizado el municipio de Astigarraga, a través de la perspectiva de género.

Proceso

Más allá de la ciudad prohibida

Habitualmente el objetivo de los mapas de la ciudad prohibida ha sido revisión del urbanismo desde la perspectiva de la seguridad de las mujeres. Cuando hablamos de urbanismo y género la seguridad es el aspecto principal que se aborda sobre otras cuestiones. Pero analizar la ciudad desde la perspectiva de género abarca muchas otros aspectos ya que tampoco el urbanismo es neutro.

Urbanismo y género

El espacio, la ordenación territorial , la forma y definición de las ciudades y el territorio tiene gran influencia en la vida diaria de las personas. Como consecuencia, el trabajo reproductivo (asignado a las mujeres debido a su rol de género) no es un aspecto que se ha tenido cuenta en el urbanismo. En la organización urbana no se ha tenido en cuenta el trabajo reproductivo, a pesar de la importancia que tiene para la subsistencia y la sostenibilidad de la sociedad. Las calles, plazas y parques son espacios públicos y se debe garantizar su uso por parte de todos/as. En este sentido, estos espacios deben garantizar la seguridad, la movilidad, la accesibilidad y los trabajos de cuidado.

La utilización del espacio público

El espacio público es el principal escenario para la convivencia, por ello, en este proyecto vamos a analizar cómo se produce esa convivencia: qué espacios son los más utilizados, cuáles no, los lugares que se utilizan de forma diversa en horario diverso, qué espacios se evitan en invierno, por la noche… o qué podemos hacer para satisfacer las necesidades de los diferentes colectivos de población, etc.

Cuatro ejes

Desde este punto de partida, vamos a trabajar las condiciones de igualdad para que toda la ciudadanía pueda participar del espacio público y se reduzcan las diferencias de género a la hora de tomar decisiones en las líneas estratégicas de las ciudades, teniendo en cuenta cuatro ejes:

 

 • Seguridad y autonomía.
 • Movilidad y accesibilidad.
 • Presencia real y simbólica de las mujeres en el espacio público.
 • Los trabajos de cuidado, trabajo reproductivo y red de equipamientos públicos para las actividades de la vida diaria.

Resultado

Basándonos en el proceso participativo y las distintas aportaciones realizadas por la ciudadanía, intentamos recoger éstas sin perder su base subjetiva. Para ello unificamos las diversas reflexiones y opiniones positivas y negativas sobre los distintos lugares en un solo mapa.


Mediante distintos iconos hemos representado de forma gráfica cada una de las aportaciones, manteniendo su complejidad.

Se han resumido las aportaciones en un mapa, identificando cada lugar con un número:

En este cuadro resumen se pueden ver las aportaciones realizadas en cada lugar de forma gráfica:

Se ha completado una ficha por cada uno de los lugares, con la siguiente información:

 • Número de identificación del lugar (ID)
 • Nombre del lugar
 • Coordenadas X, Y
 • Comentarios positivos (forma gráfica y escrita)
 • Comentarios negativos (forma gráfica y escrita)
 • Comentario literal (si se ha recogido)
 • Breve diagnóstico

Un ejemplo de ficha:

Hemos creído conveniente poder compartir esta información de una forma fácil, por lo que la hemos recogido en un Mapa Online: http://bit.do/MapaMoreaAstigarraga.

Recorrido final

Para finalizar el proceso se realizó un recorrido junto con las personas participantes. Colocamos algunas de las fichas en la calle para que quedara un rastro físico del proceso, y comentamos cada uno de los puntos entre las asistentes.

 

Conclusiones

Una conclusión destaca sobre todas las reflexiones que hemos hecho: la formación y sensibilización del personal técnico y político del ayuntamiento es la herramienta más eficiente y que mayores consecuencias positivas conlleva. Los indicadores de vida cotidiana resultan fáciles de comprender e incluir en las políticas municipales, aunque suponga tener que definir nuevos protocolos de actuación.  Tras este primer paso, cada área de trabajo deberá realizar sus aportaciones para construir un instrumento de trabajo propio, transversal y adaptado a la realidad municipal.

Pero parece que lo más difícil ya ha ocurrido: asumir positivamente que el área de Igualdad también tiene qué decir en las decisiones que se toman en Urbanismo. Y esto es realmente un primer gran paso.

Astigarragako Mapa Morea

ASTIGARRAGAKO MAPA MOREA ekimenaren helburu nagusia herria parte-hartze prozesu baten bitartez genero ikuspegitik aztertzea izan da.

Prozesua

Hiri debekatuetatik haratago

Hiri debekatuaren mapen helburua emakumeen segurtasunaren ikuspegitik hirigintza berrikustea izan da. Hirigintza eta generoari buruz ari garenean segurtasunaren gaia da guztien gainetik ageri dena. Baina genero ikuspegitik hiri bat aztertzeak beste eremu asko ukitzen ditu, hirigintza ere ez baita inondik ere neutroa.

Hirigintza eta generoa

Espazioek, herrien eta herrialdeen antolaketa, forma eta definizioek eragin handia dute bertan bizi diren pertsonen eguneroko bizitzan. Hori horrela izanik ere, historikoki lan ugalkorra (genero-rolen bitartez emakumeei egotzi zaiena) ez da izan hirigintzan kontuan izan den gaia. Hirietako espazioen egituraketan lan ugalkorrari ez zaio kasurik egin, gizartearen biziraupenerako eta jasangarritasunerako ezinbestekoa den arren. Baina kaleak, plazak eta parkeak espazio publikoak dira eta guztiok erabiltzekoak. Zentzu horretan, segurtasuna, mugikortasuna, irisgarritasuna eta zaintza-lanak bermatu edo erraztu beharko lituzkete espazio hauek.

Espazio publikoaren erabilera

Honetaz gain, eta espazio publikoa delako elkarbizitzarako leku nagusia, proiektu honetan Astigarragan elkarbizitza hori nola ematen den aztertu dugu parte-hartze saioetan: zer leku erabiltzen diren, zeintzuk ez, pertsona desberdinak ordu desberdinetan zein leku dituzten gustuko, zeintzuk saihesten diren, gauetan, neguan… 

Lau ardatz

Hortik abiatuta, herritar guztiek espazio publikoan parte hartu eta espazio publikoaz gozatzeko eta hirietako ekimen-estrategietan erabakiak hartzerako garaian dauden aldeak murrizteko berdintasun-baldintzak landuko ditugu, genero ikuspegitik lau ardatz aztertuz:

 • Segurtasuna eta autonomia
 • Mugikortasuna eta irisgarritasuna
 • Emakumearen presentzia erreal eta sinbolikoa espazio publikoan
 • Zaintza, lan ugalkorra eta eguneroko bizitzarako espazio eta ekipamendu publikoen sarea

Emaitza

Herritarren ekarpenak oinarri hartu eta emaitza bateratu bat sortzeari ekin genion ondoren. Gaia horren zabala izanik, eta ekarpenen izaera horren anitza, hauek fideltasunez jaso nahi izan genituen. Horretarako, leku bakoitzaren inguruan sortutako ekarpen positibo, negatibo, hausnarketa eta iruzkinak mapa bakar batean jasotzea erabaki genuen.

Ikono desberdinen bitartez modu grafikoan adierazi nahi izan ditugu leku bakoitzari buruzko iritziak. Hasieran hauek bateratu eta sinplifikatzea pentsatu genuen arren, izaera anitzari heldu eta konplexutasuna mantentzea erabaki genuen azkenean.

Mapa batean laburbildu ditugu ekarpenak, zenbaki batekin identifikatu direlarik:

Leku bakoitzari buruzko balorazioak ikono ezberdinen bitartez adierazi ditugu, alde batetik laburpen fitxa batean (ikusi irudia) eta bestetik, banakako fitxetan.

Banakako fitxa horietan jaso den informazioa ondorengo hau da:

 • Lekuaren identifikazio zenbakia (ID)
 • Lekuaren izena
 • X eta Y koordenatuak (mapan lekutzeko)
 • Ekarpen positiboak (ikono eta hitz moduan jasota)
 • Ekarpen negatiboak (ikono eta hitz moduan jasota)
 • Iruzkin testuala, baldin badago
 • Diagnostiko laburra

Ikonoen bidez egindako laburpenaz gain, leku bakoitzari buruzko diagnostiko labur bat ere egin da. Diagnostiko honek batzutan aipatutako arazoa baieztatu baino ez du egingo. Bestetan, aldiz, irtenbiderako gomendioren bat dakar. Hona hemen fitxa bat:
Informazio guzti hau  garrantzitsua iruditu zitzaigun partekatu eta erraz ikusteko modukoa izatea. Beraz, fitxen edukia jasotzen duen Online Mapa bat osatu dugu: http://bit.do/MapaMoreaAstigarraga.

Itzulketa Ibilaldia

Otsailaren 10erako antolatu zen herritarrekin batera egiteko ibilaldia. Fitxa batzuk kalean bertan itsatsi genituen lanaren arrastoa gelditu zedin, eta ordubetez herriko zenbait puntura joan ginen, prozesuan zehar jasotako ekarpenak aipatu eta guztion artean komentatuz.

Ondorioak

Prozesuaren ondorio nagusiak aztertzeko orduan, beste guztien gainetik bat nabarmentzen da: udaleko politikari eta teknikarien formakuntza eta sentsibilizazioa da eraginkortasun handiena adierazi diguna, hau da, ondorio positibo zuzen eta arinena izan duena. Eguneroko bizitzaren adierazleak udal politika guztietan oso modu naturalean barnera daitezke, eta horixe da prozesu honek irakatsi digun ikasgai nagusia. Bestalde, lehen pauso honek jarraipena izan beharko duela ere ukaezina da eta lan-talde bakoitzak bere arloari dagozkion tresna egokiak sortu beharko dituela. Baina badirudi zailena egin dela: Berdintasun Sailak Hirigintza arloan hartzen diren erabakietan zeresanik baduela barneratzea, eta hori oso aberasgarria dela deritzogu.

Mila esker, 2016! Gracias, 2016!

2016ean gugan konfidantza azaldu duzuen guztiok izan nahi zaituztegu gure postalean. Eta aurten ere, mapa bat erabili dugu horretarako.

Mila esker 2016an zehar ibilbidea gurekin partekatzearren. 2017ak ere eman diezagula elkarrekin ibiltzeko aukera.

Urte Berri ON!

Hemos querido que todas las personas que habéis confiado en nosotros este año estuvierais en nuestra postal. Por ello, os hemos incluido en el mapa.

Gracias por compartir nuestro recorrido en 2016. Que 2017 nos dé nuevas oportunidades de encontrarnos.

¡Feliz Año Nuevo!

 

P.S.: Iazko mapa hemen ikusgai. El mapa de 2015.

Genero Ikuspegia Bilboko HAPOaren Aurrerakinean

(Leer el artículo en español)

Bilboko HAPOaren Aurrerakin dokumentua lantzen ari zen LKS-k genero ikuspegia bertan nola txertatu aztertzeko aholkularitza eskatu zigun, eta lan-taldean parte-hartzeko aukera izan dugu azken urtean zehar. Lan interesgarria izan da, aurrerapen dokumentuan ezarri ohi baitira Hirigintza Plan Orokorraren gida-lerroak, hau da, helburu orokorrak.

20161004_112212

Lanaren lehen zatia Informazio Memoria aztertzea izan zen, bertan sumatu genituen generoari buruzko gabeziak detektatu eta konpontzeko asmoz. Lanaren atal honen emaitza izan zen IV. eranskina. Legeria betetzeko genero ikuspuntuaren integratzerako dokumentu osagarria. Eranskin honen bitartez gabezia horiei erantzun nahi izan da, ondorio hauek ikusgai eginez:

 • Bilbon ere, zahartzaroak emakume aurpegia duela
 • Bilboko emakumeek errenta pertsonal baxuagoa daukatela
 • Emakumeek denbora-baliabide gutxiago dituztela
 • Bilbon segurtasun-eza handiagoa dela emakumeentzat

HAPOaren Proposamen Dokumentua osatzeko orduan, lau ondorio hauek hirigintzaren tresnetara hurbiltzeko bi lan-lerro definitu dira:

 • Segurtasuna: espazio publikoaren erabileran segurtasun pertzepzioa hobetzeko baldintzak kontuan hartu.
 • Denboraren kudeaketaren aldarrikapena: generoaren ikuspegitik, hiriaren konfigurazioak denbora pertsonalean duen eragina kontuan hartu beharreko aldagaia da.

Hiria guztiok eskura izan dezagun, honek konpaktua, konplexua, hurbila, irisgarria eta segurua izan behar du, besteak beste. Eta guzti hau zeharka lor daiteke soilik, helburuak zehaztu ondoren esparru bakoitzak bere tresnak erabiliz.

 

Perspectiva de género en el Avance del PGOU de Bilbao

(Irakurri artikulua euskaraz)

Este último año hemos tenido la oportunidad de trabajar en un interesante grupo de trabajo para introducir la perspectiva de género en el Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, colaborando con LKS. El documento de Avance es el que define los objetivos del Plan, por lo que se trata de un momento clave de la planificación.
20161004_112246

La primera parte del trabajo se realizó sobre la Memoria Informativa, con el fin de detectar carencias existentes respecto al tema y proponer información complementaria. Esta parte del trabajo supuso la posterior redacción del Anexo IV. Documento complementario al estudio socio-urbanístico del avance de la revisión del PGOU de Bilbao para la integración de la perspectiva de género en cumplimiento del marco normativo en materia de igualdad. Mediante este anexo se pretendía responder a esas carencias, visibilizando y justificando estas cuatro conclusiones:

 • El envejecimiento en Bilbao tiene rostro de mujer.
 • La mujer bilbaína dispone de menor renta personal.
 • La mujer dispone de menos recursos temporales.
 • Bilbao es más insegura para la mujer.

Estas cuatro conclusiones visibilizan la situación de desventaja social en la que se encuentran las mujeres, también en Bilbao, y nos llevaron a definir las dos líneas de actuación que se adecuan a las propuestas de actuación desde una perspectiva de género:

 • La seguridad. El urbanismo que se planifique puede crear las condiciones favorables para contribuir a incrementar la seguridad en el espacio público.
 • La reivindicación de la gestión del tiempo. Desde la perspectiva de género se debe considerar el tiempo en la planificación de la ciudad, ya que la configuración de ésta repercute en el tiempo personal de las personas.

El uso equitativo y justo de la ciudad se da en una ciudad compacta, compleja, cercana, accesible y segura, entre otras cualidades. Y todo ello es posible desde una actuación transversal, con unos objetivos bien definidos, utilizando las herramientas disponibles en cada ámbito de trabajo.

Hirigintza guztiontzat: Elgoibar +60

Elgoibarko Udaleko Gizarte Zerbitzuek sustatuta, Unai Arrietak zuzentzen duen Elgoibarko +60 taldearentzat Hirigintza Guztiontzat jardunaldiak emateko aukera izan dugu, 2016ko maiatza eta ekaina bitartean.

352

Hirigintza gai konplexu eta urrun gisa ulertu ohi da. Hala ere, herritarrok egunero bizi, gozatu eta sufritzen ditugu gure herriak. Norberak bere ikuspegia bizipen pertsonaletik jasotzen du, eta horren inguruan hausnarketa aberasteko asmoz, ikuspegi horiei oinarri teorikoak eskaintzea da gure helburuetako bat, herritarra bere esperientzian oinarrituta ahaldundu eta burjabetzea.

Lehen pausoak emateko asmoz, lau saiotan banatu ditugu jardunaldiak:

 1. Bizitza Aktiborako Hirigintza
 2. Hirigintza Barneratzailea: generoa abiapuntu
 3. Etxebizitza generoaren eta zahartzaroaren ikuspegitik.
 4. Saio praktikoa Elgoibarko kaleetan

808-2

Ondorio aipagarriena “begiratzeko modu berri” honek herrian ematen diren prozesuak ulertu eta eraldatzeko tresnak deskubritzen lagundu die zenbait parte-hartzaileri. Bizipenetatik abiatuz, egoera berriak “irakurri” eta hauen diagnostikoak egiteko aukera izan dugu elkarrekin eta benetan aberasgarria izan da, ez baita norabide bakarreko prozesua izan, eman eta jaso egin baitugu guztiok.